Dodatek k nájemní smlouvě: Jak ho napsat a co nesmí chybět?

podpis

Pokud máte uzavřenou nájemní smlouvu, časem může nastat situace, kdy je třeba vypracovat její dodatek. Mění se potřeby i možnosti obou stran smlouvy, ale i zákony. Často jde o stoupající ceny za služby, energie, mění se dodací podmínky či způsob dopravy. Podívejte se, co byste měli vědět o nájemní smlouvě a o jejím dodatku.

Co nesmí chybět v nájemní smlouvě

I když nejsou všechny uvedené body povinné, je lepší je uvést v nájemní smlouvě. Žádná ze stran se nemůže odvolávat na to, že nejsou některé věci dostatečně dohodnuty. Nedostatečná specifikace může vést ke znevýhodnění postavení v pozici vyjednávání, ať už jste pronajímatel nebo nájemce.

 • identifikace obou stran, jména, příjmení, trvalé bydliště a rodná čísla
 • identifikace místa nájmu, ulice s číslem, podlaží i velikost pronajaté plochy
 • oprávnění k používání bytu nájemcem
 • rozsah práv nájemce
 • rozsah povinností nájemce, hlášení oprav nad určitou peněžní částku, povinnost informovat o domácích mazlíčcích a podobně
 • rozsah práv pronajímatele, jako je třeba pravidelná kontrola bytu
 • rozsah povinností pronajímatele, například, že nebude do pronajatého objektu vstupovat samovolně a kdykoliv, ale s nájemcem si předem domluví termín
 • rozpis příslušenství bytu, sklep, spotřebiče, nábytek a další vybavení
 • cena za pronájem, režie i služby, způsob vyúčtování a způsob platby 
 • doba trvání nájmu, na dobu určitou či neurčitou
 • den, místo a podpis obou stran
 • přílohou by měl být předávací protokol se stavy měřidel, soupis vybavení bytu a nejlépe i fotodokumentace stavu pronajímaného prostoru
podpis

Co nesmí chybět v dodatku k nájemní smlouvě

Dodatek se může týkat změny práv v užívání prostor, výše nájemného či plateb za služby a dalších věcí, které se bezprostředně týkají daného pronájmu. Pokud je třeba napsat dodatek nad rámec původní nájemní smlouvy, musí mít tyto náležitosti.

 • označení – Dodatek ke smlouvě a číslo nájemní smlouvy, je-li uvedeno
 • číslo dodatku
 • identifikace zúčastněných stran, které uzavírají dodatek
 • text – čeho se dodatek týká
 • datum, místo a podpis obou zúčastněných stran

Jak je to se stranami dodatku

Jednotlivé strany dodatku se nezmění. Pokud byl zvolen nový statutární orgán, lze uzavřít dodatek, i když je jednatel společnosti jiný. Dodatek může uzavřít i právní nástupce původního účastníka. Může to být i dědic, na kterého přešla veškerá práva a povinnosti vyplívající z dané nájemní smlouvy. Dodatky je dobré číslovat, protože může dojít k uzavření dalšího dodatku. Při zasílané korespondenci nebo případných soudních sporech se na daný dodatek mnohem lépe odkážete.

Vše uzavírejte písemně

Stejně jako u nájemní smlouvy platí i u dodatku ke smlouvě, že by měl být proveden písemně a každá ze stran by měla po podpisu obdržet jedno jeho vyhotovení ve stejném znění. Raději si vždy zkontrolujte, že podepisujete dva totožné dokumenty.  

podpis

Dodatek k nájemní smlouvě na prodloužení doby nájmu

Dodatek k nájemní smlouvě může být vyhotoven z důvodu prodloužení nájemní smlouvy. K tomu by mělo dojít ještě před datem vypršení doby nájmu na dobu určitou. Pronajímatel vám automaticky prodloužit nájemní smlouvu vůbec nemusí.

Dohodněte se s pronajímatelem dohodnout předem, nejpozději 2 měsíce před skončením nájmu na dobu určitou, kdy jej písemně požádáte o prodloužení nájmu.

Jak to vidí zákon

 • § 40 odst. 2 občanského zákoníku: „Písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemně.“

Možná vás překvapí, že v obchodně-právních vztazích může být písemná smlouva měněna dokonce i ústní formou. To ale neplatí v případě, kdy samotná podepsaná smlouva jasně uvádí, že její obsah může být měněn pouze písemnou formou.

 • § 272 odst. 2 obchodního zákoníku: „Obsahuje-li písemně uzavřená smlouva ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě, může být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně.“

Pokud dojde ke změně a je třeba ustanovení dané smlouvy nějak změnit, nejlepším způsobem je podepsání písemného dodatku ke smlouvě s dodržením všech náležitostí. Můžete využít některý ze vzorů smluv volně dostupných na internetu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.